Noticias

A partir del 28 de gener de 2022, tots els fabricants de pinsos medicamentosos i productes intermedis, inclosos els fabricants per a les necessitats de ramaderia pròpia i els barrejadors mòbils, així com els comercialitzadors amb magatzem de pinsos medicamentosos i productes intermedis han de presentar per a poder continuar realitzant aquesta/es activitat/s, entre el 28/01/2022 i el 28/07/2022, una declaració conforme compleixen els requisits d’autorització als que fa referència l’article 13.3 del REGLAMENT (UE) 2019/4 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, relatiu a la fabricació, la comercialització i l’ús de pinsos medicamentosos, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 183/2005 del Parlament Europeu i del Consell i es deroga la Directiva 90/167/CEE del Consell.